مبانی حاکمیت محور دروس خارج قرار گیرد

کرسی های درس خارج؛ استاد قاضی زاده در گفت وگو با شفقنا: مبانی حاکمیت محور دروس خارج قرار گیرد/ اعضای شورای عالی حوزه منتخب جریان خاص سیاسی نباشند/ مسیر فعلی کرسی های درس خارج قابل قبول است

مبانی حاکمیت محور دروس خارج قرار گیرد
ادامه