خلاصه چهارمین جلسه از سلسله جلسات علمی ماه مبارک رمضان

حکومت دینی نسبت به شهروندان اعم از موافق و مخالف مأمور به مدار است

 خلاصه چهارمین جلسه از سلسله جلسات علمی ماه مبارک رمضان
ادامه