موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"و شاور هم فی الامر"

ارزش مشورت در اندیشه امام علی(ع) در گفت وگو با قاضی زاده: حق مردم در اثر مشورت خواهی برآورده می‌شود

ارزش مشورت در اندیشه امام علی(ع) در گفت وگو با قاضی زاده: حق مردم در اثر مشورت خواهی برآورده می‌شود