موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"اعدام"

قاضی زاده: حکم اعدام مفسد از قرآن به دست نمی آید/ محاربه و افساد غیر از مبارزه با دولت است

استاد حوزه علمیه قم در مورد مجازات افساد در قرآن کریم گفت: کسی که مرتکب گناه گسترده ای شود که دارای حدّ نیست، حاکم مجازات را تعیین می کند بنابراین حکم حدی اعدام از آیه شریفه به دست نمی آید گرچه به تناسب کاری که انجام داده باید تعزیر شود.