قوانین دینی باید برای عرف جامعه قابل پذیرش باشد

در اجرای برخی احکام شرعی مانند امور مهم و متعارض با حقوق دیگران قطعا اجبار وجود دارد، گفت: نمی‌توان به صورت کلی گفت اگر چیزی فردی باشد نباید اجبار کرد و اگر اجتماعی باشد باید اجبار کنیم البته معمولا در امور فردی، اجبار کمتری وجود دارد ولی باز باید مجموعه عوامل و علل و فلسفه یک حکم و نوع آن را در نظر بگیرید

قوانین دینی باید برای عرف جامعه قابل پذیرش باشد
ادامه