روش فقهی و دیدگاه‌های آیت‌الله موسوی اردبیلی در کتاب «فقه القضاء»

د. از جهتی یک فعال سیاسی و انقلابی پیش از انقلاب و مسئول عالیرتبه قضایی پس از انقلاب بودند. و از جهت دیگر دغدغه نواندیشی دینی و آشتی میان دین و دنیای جدید را داشتند

روش فقهی و دیدگاه‌های آیت‌الله موسوی اردبیلی در کتاب «فقه القضاء»
ادامه